ביטוח רכב
ביטוח רכב מקיף - פוליסה המכסה אובדן או נזק תאונתי מכל סוג שהוא שארע לרכב המבוטח כגון:
גניבה, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, שיטפון סערה, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא. הפוליסה היא פוליסה "תקנית" על פי חוק חוזה הביטוח בו נקבעו מהם הכיסויים שיכללו  בפוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. לחברות הביטוח אסור להפחית מהכיסויים שנקבעו בחוק.כן יכולה חברת הביטוח להוסיף כיסויים ולהיטיב עם המבוטח.לעיתים חברות הביטוח מעניקות את ההטבות הללו לנהגים ותיקים ללא תביעות ביטוח, לקולקטיבים בפוליסה שנערכת עבורם, או למי שרכש את ההטבות הללו תמורת תשלום נוסף.
בביטוח מקיף ישנה תחרות בין חברות הביטוח לכן התעריפים שונים מאוד בין החברות ומגיעים לפערים של אלפי ש"ח בשנה, לכן אנו בזמיר ביטוח ופיננסים ביטוח ופיננסים עורכים השוואת תעריפים כמו גם השוואה בין תנאי הביטוח בין החברות, כך אנו עורכים למבוטח "סקר שוק" בין כל חברות הביטוח בישראל ומתאימים עבורו את הפוליסה הטובה ביותר במחיר הזול ביותר. כך אנו עושים גם עבור קולקטיבים וחברות.

ביטוח מקיף חלקי - החל משנת 2004 אושר ע"י משרד האוצר והפיקוח על הביטוח לשווק פוליסת ביטוח מקיף חלקית בשני אפשרויות:
1. ביטוח מקיף ללא נזקי תאונה - כלומר , חברת הביטוח תשא בנזקים המוזכרים מעלה למעט תאונה.
2. ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה - כלומר , חברת הביטוח תשא בנזקים למעט מקרי גניבת הרכב.
מטרת הוספת האופציה לביטוח מקיף חלקי הינה אחת : לתת למבוטח לבחור באיזה כיסוי הוא מעוניין לבחור , להגדיל את מגוון האפשרויות הקיימות ובמידה מסויימת הוזלת ההוצאה השנתית לביטוח רכב ע"י השמטת הכיסוי הלא רצוי.

ביטוח רכב צד ג' - פוליסת ביטוח צד ג' מכסה את בעל הרכב / המבוטח ומי שמורשה לנהוג ברכב לגבי נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב ובאשמת נהג הרכב.
בפוליסה נקוב גבול האחריות שמשמעותו: חברת הביטוח תשא בנזקים המכוסים על פי תנאי הפוליסה עד לסכום הנקוב כגבול האחריות (בין 300,000 ל 4,000,000 ש"ח).
בפוליסת ביטוח צד ג' ישנה גם השתתפות עצמית בקרות מקרה הביטוח , נהוג בדרך כלל   ( על פי בחירת המבוטח ) לבטל את ההשתתפות העצמית בתוספת תשלום לפרמיה השנתית.
ההשתתפות העצמית תבוטל רק במידה והנזק (כל ההוצאות כתוצאה מהנזק לרבות שכר טרחת שמאי) הנגרם לצד ג' , יעלו על גובה ההשתתפות העצמית המקורית.
נהוג לרכוש פוליסת ביטוח צד שלישי יחד עם שרותי דרך וגרירה, תיקון שבר שמשות, רדיו חליפי והגנה משפטית (לא חובה).
גם בביטוח צד ג' התעריפים ותנאי הביטוח שונים בין כל חברות הביטוח, לכן אנו בזמיר ביטוח ופיננסים משווים ובודקים עבור לקוחותינו את תנאי הביטוח והתעריפים כדי להעניק תמיד את הטוב ביותר.

ביטוח רכב חובה - ביטוח רכב חובה מחויב על פי חוק (פקודת רכב מנועי תש"ל 1970), כל מי שמחזיק ו/או נוהג בכלי רכב מנועי בתחומי מדינת ישראל חייב לשאת עימו תעודת ביטוח רכב חובה בתוקף אשר אותה חייב הוא להציג לביקורת בהתאם לדרישה.
ביטוח החובה בתוקף בין התאריכים הנקובים על גבי התעודה אך לא לפני התאריך והשעה בהם הוחתמה חותמת בנק על גבי התעודה. נהיגה ללא תעודת חובה בתוקף הינה עבירה פלילית. מכיוון שביטוח זה הוא חובה ע"פ חוק , כל אדם זכאי לקבל כיסוי זה תמורת תשלום, אולם, חברות הביטוח אינן מחויבות לבטח כל אחד בביטוח חובה, במקרה כזה ניתן לבטח בחברת הפול, אשר תקבל כל אדם לכיסוי ביטוחי תמורת פרמיה גבוהה יותר.

את מי הפוליסה לביטוח חובה מכסה ?
1. הנהג שנפגע (נהג הרכב)
2. נוסעי הרכב.
3. הולכי רגל.
4. בנסיבות מיוחדות: עדים שנפגעו נפשית וקרוב משפחה שלא נכח ונפגע נפשית.

את מי הפוליסה לביטוח חובה אינה מכסה ?
1. מי שגרם לתאונה במתכוון.
2. מי שהשתמש ברכב ללא רשות (גנב).
3. מי שנמצא ברכב בידיעה שמשתמשים בו ללא רשות.
4. מי שנהג ברכב ללא רישיון לנהוג בו.
5. מי שהשתמש ברכב לשם ביצוע פשע.
6. מי שנהג ברכב ללא ביטוח.
 
ביולי 1997 נכנסה הרפורמה בביטוח רכב חובה לתוקף והחלה פתיחתו של ענף ביטוח רכב חובה לתחרות. היעדים המרכזיים של הרפורמה הם אלה:
1. הסדרת מבנה תחרותי לענף כדי לייעלו מבחינה כלכלית וכדי להוזיל את פרמיות הביטוח בענף, ובתוך כך להעביר את האחריות על התוצאות הכספיות בענף מהציבור אל חברות הביטוח.
2. עידוד נהיגה זהירה באמצעות שימוש בפרמטרים המשקפים סיכון ביטוחי לצורך קביעת פרמיות הביטוח ומניעת סבסוד, וכך כל מבוטח ישלם בהתאם לפרמיית הסיכון שלו.
באפריל 2001 בוטל התעריף האחיד שהיה נהוג עד אז. כיום,התעריפים נקבעים על ידי חברות הביטוח, בהסתמך על המלצות מפעיל מאגר המידע, ובאישור המפקח על הביטוח. התעריפים של מרבית החברות לוקחים בחשבון את מאפייני הרכב והנהג, כך שמבוטחים זהירים משלמים פחות ממבוטחים מסוכנים. קיימת שונות רבה בתעריפי ביטוח חובה לרכב, בהתאם למאפייני הרכב והנהג והתעריפים שונים בין חברות הביטוח השונות.
כחלק מהעברת האחריות על תוצאות עסקי ביטוח רכב החובה הופחת חלקו של תאגיד 'אבנר', ששימש כמבטח משותף בענף ביטוח רכב חובה, בפוליסות הביטוח בצורה הדרגתית מ-70% עד ל-0% בשנת 2003.