ביטוח דירה
פוליסת ביטוח דירה מתחלקת לשני פרקים:
1. ביטוח מבנה.
2. ביטוח תכולה.
בדומה לפוליסת ביטוח רכב מקיף כך גם פוליסת ביטוח דירה הינה תקנית , כלומר, המחוקק קבע תנאי מינימום לטובת המבוטח, עליהם אסור לחברות הביטוח לחרוג או להשמיט כיסוי אלא רק להוסיף לטובת המבוטח.
ביטוח מבנה - פוליסה המכסה נזק שנגרם למבנה. הגדרת המבנה בפוליסה היא המבנה עצמו ובנוסף מרפסות,צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים גדרות, דרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע. הפוליסה לביטוח מבנה היא פוליסה "תקנית" על פי חוק חוזה הביטוח בו נקבעו הכיסויים אותם חייבת חברת הביטוח לכסות בעת עריכת פוליסת ביטוח מסוג זה. הפוליסה ה"תקנית" מגינה על המבוטח בכך שלא מאפשרת לחברת הביטוח להשמיט כיסויים מסוימים. את סכום ביטוח המבנה נהוג להעריך על פי עלות הקמת מבנה זהה חדש, מה שלא מחייב שסכום הביטוח למבנה יהיה זהה למחיר השוק של הנכס.

ביטוח תכולה - הפוליסה לביטוח תכולת דירה מכסה נזקים שיגרמו לתכולת הדירה כתוצאה מ: אש ,ברק, רעם, סערה, שיטפון, או הצפה ממקור מים חיצוני, התבקעות, או עליה על גדותיהם של צנרת ודוודים, התפוצצות, פעולות זדון, גניבה, שוד, פריצה, אחריות לצד ג', שבר תאנתי לטלוויזיה וידאו, שבר תאונתי לשמשות מראות וכלים סניטרים וכו'. את שווי התכולה קובעים על ידי דו"ח סקר שנערך ע"י מעריך מקצועי.