ביטוח חיים
ביטוח חיים ,( ביטוח ריסק ) - ביטוח ריסק מבטיח במקרה מוות של המבוטח המשך קיום כלכלי נאות ליקיריו התלויים בו מבחינה כלכלית ושהיו רגילים לרמת הכנסה מסוימת, זאת על ידי תשלום פיצוי חד פעמי ידוע מראש. הקבלה לביטוח חיים מסוג זה מצריכה הצהרת בריאות של המועמדים ולעיתים גם בדיקות רפואיות, חברת הביטוח יכולה על פי שיקול דעתה שלא לקבל מועמד לביטוח , או לקבלו בתוספת תשלום או לקבלו בתנאים רגילים , זאת על פי מצבו הרפואי, תחביביו המסוכנים והסיכון המקצועי שלו (לדוגמה טייס , שוטר, עובד בסנפלינג ). התעריפים נקבעים על פי גיל , מין , עישון ומצב רפואי. התעריפים יכולים להשתנות כל שנה בהתאם לגיל המבוטח או כל 5 שנים (על פי בחירת המבוטח).גיל הכניסה המינימלי הוא 18 וניתן להיות מבוטחים עד גיל 75.

עקב השיפור בתוחלת החיים וברפואה התעריפים זולים ביחס לשנים עברו , מה שהופך את הכיסוי למקרה מוות לכיסוי זול ונוח ומהווה הגנה חשובה מאוד לתא הכלכלי המשפחתי.
 
ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה (א.כ.ע) - כיסוי המבטיח תשלום פיצוי חודשי במקרה שבו מבוטח איבד את יכולתו לעבוד עקב מחלה, תאונה, נכות המונעים ממנו את היכולת לצאת לעבוד. בניגוד לפוליסה לביטוח החיים בה ניתן לרכוש כל סכום ביטוח , בביטוח מסוג זה (א.כ.ע) ניתן לרכוש כיסוי ל 75% מן השכר ברוטו, הפיצוי החודשי המתקבל מחברת הביטוח חייב במס עקב היותו חלף הכנסה.
הגדרת אבדן כושר עבודה מוחלט - מצב בו כתוצאה ממחלה או תאונה, נשלל מהמבוטח, בשיעור של 75%, הכושר להמשיך במקצוע או בעיסוק שבו עסק כמפורט בהצעה לביטוח, עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו וזאת למשך תקופה העולה על שלושה או שישה חודשים כפי שנרשם בפוליסה. הגדרת מצב זו מחייבת את הנפגע להגיע למצב כללי קשה עד כדי עמידה בכל ההגדרות המזכות כאשר ההערכה הרפואית חייבת להיות לשביעות רצון חברת הביטוח מומלץ לרכוש הרחבות אשר ישפרו את תנאי הפוליסה ירחיבו את הכיסוי ויגנו טוב יותר על המבוטח:
- הקטנה ככל האפשר של תקופת ההמתנה (בין 14 ימים ל 6 חודשים).
- פרנצ'יזה - תשלום רטרואקטיבי עבור תקופת ההמתנה.
- ביטול קיזוז תשלומים עם המוסד לביטוח לאומי בגין אותו מקרה. - כיסוי לנכות חלקית. - הגדרת אי כושר עבודה עיסוקי - נשלל מהמבוטח הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח כתוצאה ממצב בריאותי לקוי של המבוטח הנגרם עקב מחלה או תאונה.

כיסויים נוספים הניתנים לרכישה בפוליסת ביטוח חיים

ביטוח מחלות קשות - פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה, ניתן להרחבות ושיפורים. ביטוח נכות מתאונה - פיצוי חד פעמי בגין נכות מתאונה. ביטוח מוות מתאונה - פיצוי חד פעמי בגין מוות מתאונה