ביטוח מנהלים
הפוליסה לביטוח מנהלים (לא רק למנהלים) היא סוג של פתרון פנסיוני מתוך מיני פתרונות. עלויות הביטוח (הפרמיות החודשיות) משולמות בחלקן על ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על ידי המעביד.

חלק העובד: 5% עד 7% לתגמולים.
חלק המעביד: 5% עד 7.5% לתגמולים (ומתוכם הפרמיה לביטוח אבדן כושר העבודה של העובד). 8.33% עבור פיצויים (פיטורים , פרישה , פטירה).

מכיוון שבפוליסה יש כיסויי לאבדן כושר עבודה ולמקרה מוות, יש צורך בעת הכניסה לתוכנית בהצהרה על בריאות תקינה ובמקרי הצורך בבדיקה רפואית.

יתרונה של התוכנית היא הגמישות הניתנת להתאמה אישית עבור כל מבוטח לפי צרכיו. התוכנית מאפשרת למבוטח לקבוע את גובה הכיסויים הביטוחיים וכנגזרת מכך את גובה החסכון לגיל הפרישה.

עד לחוק ההסדרים במשק לשנת 2000 כל הפוליסות המשווקות עד לכניסת החוק הוגדרו בפקודת מס הכנסה כ"קופת גמל לקצבה", הגדרה זו העניקה יתרון משמעותי:
- לא היתה כלל תקרה להפקדות תגמולי המעביד לפוליסות אלו.
- בגיל פרישה העובד יכול היה לבחור בין משיכת כספי התגמולים כסכום הוני פטור ממס או כקצבה חודשית.

עיקרי השינויים בחוק ההסדרים לשנת 2000:

- החוק קובע תקרה להפקדות לקופת קצבה בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
- הפקדות החל מ 1.1.2000 לפוליסת קצבה יהיו ניתנו למשיכה רק כקצבה חודשית בגיל פרישה (או במשיכה הונית החייבת מס) , כל הכספים שהופקדו עד ל 31.12.1999 ניתנים עדיין למשיכה הונית  פטורה ממס.
החל מ 1.1.2005 :
תקרת השכר המוכרת לצרכי מס לעובד בפוליסה הונית היא כ 7,000 ש"ח
תקרת השכר המוכרת לצרכי מס לעובד בתכנית קיצבה היא 4 פעמים השכר הממוצע במשק ואין אפשרות לנצל את שתי התקרות במקביל.
העובדה כי התוכניות הן תוכניות גמישות מחייבות עריכה נכונה ובדיקה תקופתית של הפוליסות.