קרן פנסיה
קרן פנסיה היא פתרון נוסף הנותן מענה לשלושת צרכי הביטוח הפנסיוני. קרנות הפנסיה מתחלקות לשני קבוצות :  קרנות פנסיה וותיקות וקרנות פנסיה חדשות. קרנות הפנסיה הותיקות מתחלקות אף הן לשתי קבוצות : ק.פנסיה מקיפה וקרן פנסיית יסוד (חסכון  בלבד ללא כל כיסויי ביטוחי),   כמו כן ישנה הבחנה בין הקרנות הוותיקות ההסתדרותיות לבין הקרנות הוותיקות המאוזנות אקטוארית.

קרן פנסיה מקיפה וותיקה - עקב גרעונות אקטוארים החליטה ממשלת ישראל לא לאפשר הצטרפות עמיתים חדשים לקרנות הפנסיה הוותיקות , עמית בקרן הפנסיה הוותיקה יהיה מי שהצטרף לקרן עד ליום 31.12.1994. הקרן המקיפה ההסתדרותית מבטיחה לעמיתיה 3 דברים:
1. קצבת זקנה - בעת פרישה , פנסיה חודשית בשיעור של עד 70% מן השכר הקובע לפנסיה לכל  החיים. העובד צובר עבור כל שנת וותק 2% פנסיה אך לא יותר מ 70% מהשכר הקובע.
2. קצבת נכות - פנסיה חודשית לכל החיים בשיעור זהה לזה שהיה מקבל העובד לו פרש בגיל הפרישה המתוכנן , באם הנכות היא חלקית תשולם הקצבה לפי החלק היחסי.
3. קצבת שארים - במקרה פטירת העמית טרם גיל הפרישה זכאית בת זוגתו לפנסיה בשיעור 40% מהשכר הקובע , עבור כל ילד (אך לא יותר משניים) 20% נוספים לילד עד להגיעו לגיל 21.

קרן פנסיה מקיפה חדשה - החל מ 1.1.95 החל שיווקן של קרנות הפנסיה החדשות. קרנות אלו נהנות מריבית מובטחת של 5.05% עבור 70% מן הכספים בקרן ו 30% הנותרים הם בשיטת "המשתתפת ברווחים"  לקרן הפנסיה המקיפה החדשה ניתן להפריש עד לתקרה של פעמיים השכר הממוצע במשק. הקרן המקיפה החדשה מבטיחה לעמיתיה 3 דברים:
1. קצבת זקנה - בניגוד לקרנות הוותיקות , מדובר על מנות פנסיה אותן צובר העובד כל שנה. איננה יותר ההגבלה של 70% מן השכר הקובע ובהחלט יכול להווצר מצב שעמית שהצטרף בעודו צעיר יצבור 100% ויותר משכרו הקובע.
2. קצבת נכות - פנסיית נכות חודשית במקרה של אבדן כושר עבודה , בשיעור זהה לזה שהיה צפוי לעמית אם היה פורש בגיל הפרישה המתוכנן , במקרה של נכות חלקית תשולם קצבה חלקית ביחס לאחוזי הנכות.
3. קצבת שארים - במקרה פטירת העמית טרם גיל הפרישה יהיה זכאי בן הזוג ל 60% מהפנסיה החזויה לגיל פרישה למשך כל חייו. הילדים יהיו זכאים ל 30% קצבת שארים כל אחד אך לא יותר מסה"כ 120% כולל בן הזוג וזאת עד לגיל 21 אם משרתים בצה"ל. ערכי הפדיון (משיכת כספים חד פעמית באמצע תקופה) בקרנות הפנסיה נמוכה מאוד ביחס לחלופת  תכנית ביטוח מנהלים , לכן לא מומלץ למשוך כספים בצורה הונית.