קופת גמל
  
קופת גמל הינה קופה שמטרתה חסכון לטווח הרחוק/בינוני אשר בצידה הטבות מס למפקיד הכספים סוגי הקופות:
קופת גמל לתגמולים:
קופת גמל תגמולים לעמיתים שכירים - העובד והמעביד מפרישים כספים לקופה בשיעורים הנגזרים מן שכרו של העובד (מעביד עד 7.5%  ,   עובד עד 7% .  עד ל 5% חייבים להפריש בשיעורים שווים).
קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים - קופה זו פתוחה בפני שכירים ועצמאים , על העמיתים בקופה זו חלים הכללים והתקנות של קופות הגמל ובראשן - הגבלה על משיכת כספים במשך שנים ממועד ההצטרפות או מינימום 5 שנים למי שהגיע לגיל פרישה. הטבות מס לעצמאים
1. עד 7% מההכנסה (מוגבל בתקרת ההכנסה המזכה, בגובה 1,200,000 ש"ח לשנה, נכון לשנת המס 2005) ובכל מקרה לא יותר מאשר 8400 ש"ח, יוכלו העצמאים לשלם ולקבל החזר מס בגובה המס השולי.
2. עד 5% מההכנסה (מוגבל בתקרת ההכנסה המזכה) ולא יותר מאשר 6000 ש"ח, יוכלו העצמאים לשלם ולקבל החזר מס בשיעור קבוע של 25%.
הטבות מס לשכירים
1. שכירים שאין להם תוכנית לביטוח מנהלים, קרן פנסיה וכדומה, יוכלו לקבל זיכוי של 25% על הפרשותיהם לקופת הגמל, מוגבל ב - 5% משכרם ולכל היותר 5% משכר חודשי בגובה 7,100 ש"ח (דהיינו, 355 ש"ח לחודש).
2. שכירים שהמעביד אינו מפריש עבורם לקופות גמל, פנסיה, או ביטוח מנהלים או מבטיח להם קצבה על פי דין, יוכלו להפריש לקופת הגמל עד 5% משכרם (ללא תנאים סוציאליים), ולכל היותר 5% משכר חודשי בגובה 7,100 ש"ח (דהיינו, 355 ש"ח לחודש). בתמורה, יהיו השכירים זכאים להפחתת ההכנסה החייבת במס, בגובה המס השולי.
3. שכירים שרכשו תוכנית ביטוח פנסיוני על מלוא שכרם (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), לא ייהנו בנוסף מהטבת מס עבור הפרשותיהם לקופת הגמל.
קופת גמל אישית לפיצויים - המעביד מפקיד במשך שנת המס כספים לקופת גמל אישית המתנהלת על שם העובד, המטרה לחסוך עבור פיצוי פיטורים לעובד , ההפקדות מוכרות כהוצאה לצרכי מס.
קופת גמל מרכזית לפיצויים - המעביד מפריש לקופה כספים למטרת פיצויי פיטורין עבור עובדיו (יותר מעובד אחד) הקופה מתנהלת על שם המעביד , ההפקדות מוכרות כהוצאה לצרכי מס.