מילון מונחים
איזון אקטוארי
איזון בין הנכסים הפיננסיים (סכומי הפרמיות והרווחים שנצברו עליהם) בקופות הפנסיה, הגמל והביטוח לבין סך ההתחייבויות למבוטחים (קצבאות, וכיסויים ביטוחיים) המביאות בחשבון סיכונים ביטוחיים כגון תוחלת חיים וסיכונים אחרים.

אבנר
אבנ"ר - "איגוד ביטוח נפגעי רכב" - היא חברה פרטית בבעלות חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח רכב חובה. אבנר הוקמה בשנת 75’ כדי לצמצם את היקף הסיכון של מבטחת בודדת בענף הביטוח על ידי העברת חלק מהסיכון לגוף מרכזי. אבנר קובעת יחד עם המפקח על הביטוח ומשרד האוצר וועדת הכספים את תעריפי ביטוח החובה כתעריף אחיד ומחייב.

אובדן כושר עבודה
ביטוח במסגרתו המבטח מפצה את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם, אם נגרם לו אובדן כושר עבודה, בשל תאונה או מחלה בארץ או בחו"ל. בדרך כלל, גובה הפיצוי מגיע לכדי 75% משכרו החודשי של העובד. הביטוח הינו תוספת לפוליסת ביטוח חיים, והוא אינו תקף במקרה של אבטלה. הביטוח כולל הגבלות מסוימות, כמו אובדן כושר עבודה שנגרם בידי המבוטח על ידי שימוש בסמים או משקאות אלכוהוליים.

אחריות מעבידים
גם אם נעשה המקסימום כדי לשמור על שלום העובדים, הם עדיין עלולים להיפגע במהלך העבודה. הביטוח מגן על המעביד מפני תביעות אפשריות של עובדים שנפגעו עקב חבלה גופנית או מוות שנגרם מתאונה, וכן במקרה של מחלה המתגלה בעת העבודה בעסקו של המבוטח.

ביטוח
התחייבות גוף כלשהו לשלם לפרט פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים ורכוש, תמורת תשלום מתאים. הגוף המבטח עוסק בנטילת סיכונים ופיזורם. הביטוח מבחינת חברת הביטוח היא נטילת סיכונים, אותם לוקח המבטח על עצמו, שהם ברי מדידה, שאינם בגדר הימור. הביטוח אינו מכסה, למשל, סיכוני בלאי ופחת. המבוטח יקבל את סכום הביטוח, ולא את הסכום שהפקיד, אם אירע מקרה הביטוח.

ביטוח אחריות מנהלים
מנהל או כל נושא משרה בכירה בארגון נחשף לסיכונים אישיים ומקצועיים מצד גורמים שונים, כמו בעלי המניות בחברה, ספקים ועובדים. הביטוח מגן על נושא המשרה, אם נעשה מעשה שלא כדין שיגרום נזק לצד שלישי (מעשה שלא כדין הינו הפרת חובה, טעות, הצהרה מטעה או כוזבת, שכחה, חריגה מסמכות, התרשלות או הזנחה שנעשו במהלך העבודה).

ביטוח אשראי
ביטוח מוכר כנגד אי יכולת התשלום של לקוחותיו בארץ ובחו"ל.

ביטוח בריאות
ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי בעת מחלה, במסגרת פוליסות שונות כמו ביטוח מחלות או ביטוח אשפוז, ביטוח רפואת שיניים, ביטוח נוסעים לחו"ל ועוד. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, לפי תנאי הפוליסה (לא לפי קופת חולים או ביטוח לאומי). החזר ההוצאות כולל טיפול רפואי עיקרי, צילומי רנטגן, תרופות וכדומה, כשהסכום הכולל מוגבל, בדרך כלל, ברוב הפוליסות.

ביטוח גמלה
תוכנית ביטוח המבטיחה תשלום גמלה חודשית (פנסיה) למבוטח לכל ימי חייו החל מגיל שנקבע.

ביטוח חובה
תאונות דרכים מתרחשות כל הזמן, ובמרבית המקרים, לצערנו, יש נפגעים. ביטוח חובה מכסה נזקי גוף העלולים להיגרם לנוסעים ברכב או להולכי רגל. בישראל החוק אינו מאפשר לרכב לעלות על הכביש ללא ביטוח חובה. תעריפי הביטוח נקבעים על ידי משרד האוצר ומתעדכנים בעת הצורך.

ביטוח חיים
ביטוח העוסק בהבטחת הכנסה או תשלום למבוטח או למוטב שנקבע, במקרה של תום תקופת הביטוח או בעת מוות. ביטוח חיים הוא חוזה המחייב את המבטח לשלם סכום מסוים, בתום התקופה או אם התרחש מוות טבעי או כתוצאה מתאונה בתקופת הביטוח. ביטוח חיים מגן על המבוטח מפני סיכוני מוות, זיקנה ואובדן כושר עבודה.בביטוח חיים ישנן תוכניות לביטוח ריסק בלבד, וכאלה הכוללות בנוסף גם מרכיב של חיסכון. לדוגמה: פוליסה המעניקה קצבה חודשית או סכום חד פעמי, על פי רצון המבוטח, בגיל הפנסיה.

ביטוח חסר
משמעות הביטוח החסר או כפי שהוא נקרא "תת ביטוח" היא שסכום הביטוח ביום שבו אירע מקרה הביטוח, קטן משווי הרכוש המבוטח. במקרה זה יפוצה הלקוח רק בחלק היחסי של הנזק, לפי היחס בין סכום הביטוח - כפי שרשום בפוליסה - לבין ערך הרכוש.

ביטוח חקלאי
ביטוחים אלה כוללים סיכונים שונים הקשורים לחקלאות ולחקלאים, כגון מבנים של משק חקלאי, גידולים בשדה וחממות. ביטוח יערות מכסה סיכוני אש, צמחייה, ביטוח לבעלי חיים, ביטוח שבר מכני לציוד ומיכשור ואחריות כלפי צד שלישי של החקלאי ושל האגודה אליה הוא שייך. הכיסוי לביטוחים אלה ניתן באמצעות ביטוח מסחרי או ביטוחים עצמיים.

ביטוח ילדים
ניתן לבטח ילדים באמצעות ביטוחים שונים, כמו ביטוח חיים המבטח חיי ילד, כשהמוטב הוא אדם החייב לדאוג לצרכיו של הילד, או ביטוח חיים של אדם המבטיח הכנסה לילד, או קרן חינוך. ביטוח ילדים הוא גם ענף ביטוח במסגרת הביטוח הלאומי, שבו כל תושב זכאי לקצבת ילדים עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 שנה. שינוי הקצבה משתנה לפי מספר הילדים ומדד המחירים לצרכן. הביטוח נכנס לתוקפו בעת שמלאו לילד 18 שנה, ובגיל 21 הוא נעשה בעל הפוליסה. ניתן לרכוש ביטוח למימון לימודי השכלה גבוהה, לשם הגנה על הילד מפני מחלות או תאונות ולחסוך כבר מעתה כדי להבטיח את עתידו של הילד ולאפשר לו להגשים את שאיפותיו ביתר קלות.

ביטוח ימי ואווירי
ענף זה כולל ביטוח כלי טיס, כלי שיט, גופי אוניות וביטוח ספינות קטנות, לרבות אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח מטענים בהובלה וביטוח סיכוני סחר חוץ.

ביטוח יתר
ביטוח בו סכום הביטוח עולה על ערך השוק של הרכוש המבוטח ביום קרות המקרה. במקרה זה יפוצה הלקוח לפי ערך הרכוש ולא על פי סכום הביטוח. מבוטח יכול לעשות ביטוח יתר באותה פוליסה או על ידי ביטוח חופף, שבו חלק מהסיכונים מכוסים על ידי יותר מפוליסה אחת. ביטוח יתר מתייחס לביטוח רכוש בלבד.

ביטוח כל הסיכונים
ביטוח המכסה את כל הסיכונים, ולא רק סיכון מוגדר. בניגוד לפוליסה רגילה, המציינת את סוגי הכיסויים שבגינם היא מכסה, הרי שפוליסת כל הסיכונים מציינת את החריגים שהיא אינה מכסה. ביטוח כל הסיכונים מקובל בביטוח קבלנים, ביטוח הובלת סחורות באוויר ובים. הנפוץ ביותר הוא ביטוח כל הסיכונים לתכולת דירות מגורים, הנותן כיסוי רחב לדירה ולדברי ערך, כמו תכשיטים יקרים וחפצי אומנות. למרות שמו של הביטוח, הוא כפוף להגבלות המפורטות בפוליסה, כמו בלאי והגבלה של דברי הערך ביחס לסכום הביטוח.

ביטוח מבנה
ביטוח מבנים נעשה כאשר המבטח משלם לבעל הפוליסה פיצוי מסוים, במקרה של נזק או תאונה בלתי צפויה למבנה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת, על פי תעריף מבנה (ללא התכולה). אם הדירה או העסק נמצאים בבית משותף, נכלל בביטוח גם הרכוש המשותף בבית, לפי שיעור חלקו של המבוטח בו. ביטוח מבנה כפוף לעיקרון השיפוי, ולכן המבוטח יפוצה בשיעור הנזק, עד לסכום הביטוח ולא מעבר לכך. הפוליסה לביטוח מבנים מכסה סיכוני אש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, שוד, פריצה, הצפות, ועוד.

ביטוח מנהלים
ביטוח חיים משלב תוכניות ביטוח שונות לבטח עובד בחברה. ביטוח מנהלים מציע למעביד ולעובד המבוטחים בו הקלות מס שונות, ומתבסס על הפרשות המעביד והעובד לכספי פיצויים ותגמולים. כיסוי הסיכונים כולל מקרי מוות, אובדן כושר עבודה או נכות, כאשר המרכיב העיקרי הוא חיסכון. ההפרשות הנהוגות הן %8.3 לפיצויים על חשבון המעביד, %5 הפרשה לתגמולים אותם מפרישים באופן הדדי המעביד והעובד. ההפרשה לביטוח אובדן כושר עבודה עומדת על שיעור של %2.5 ובדרך כלל אין המעביד מחויב להפריש לטובתה.

ביטוח נשים
נשים מהוות חלק ניכר מכוח העבודה במשק. הן ממלאות תפקידים שונים כאימהות, מטפלות, נשות קריירה ונושאות שוות בנטל הכלכלי. ביטוח בריאות פרטי ייחודי לנשים מתייחס לצרכים המיוחדים שלהן, כמו אובדן כושר עבודה בתקופה של תחילת הריון ועד סוף החודש השלישי אחרי הלידה, ניתוחים והשתלות, מחלות קשות ובדיקות ייחודיות, כמו סרטן השד. קיימות פוליסות בריאות הדואגות לפתרון בעיות בריאותיות האופייניות לנשים, ואף מעניקות פיצוי חודשי במקרה של חוסר יכולת תפקוד במשק הבית.

ביטוח רכב
ביטוח נגד אובדן או נזק שייגרם לרכב השייך למבוטח, או לאחריות שהוא נושא בה עקב השימוש ברכב, וכן לנזק שייגרם לנוסעים ברכב או לנוהג ברכב עצמו. הביטוח נעשה לפי סוג הרכב, פרטי, שכור או מסחרי, ולפי סוג האחריות, למשל: ביטוח מקיף, ביטוח צד שלישי, ביטוח מוסכים וכדומה.על פי החוק בישראל, כל רכב חייב בביטוח חובה, המכסה נזקי גוף אשר עלולים להיגרם לנוסעים ברכב או להולכי הרגל. ביטוח מקיף מבטיח נסיעה בטוחה, בין אם נגרם נזק לרכב אחר או לרכב המבוטח. ניתן להוסיף לביטוח המקיף כיסויים נוספים, לפי רצון המבוטח. ביטוח צד שלישי מבטיח כיסוי לכל נזק שייגרם לרכב או רכוש אחר במהלך השימוש ברכב.

ביטוח רכוש
ביטוח רכוש/אש נקרא גם ביטוח כללי או אלמנטרי. הביטוח כולל פוליסות ותוכניות, כמו ביטוח אש, דירות, מבנים, תכולת דירה, בתי עסק, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח חקלאי, הנדסי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוחי בריאות, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוחי חבויות (כאשר המבוטח נדרש לפצות אדם אחר שנגרם לו נזק).

ביטוח תאונות
ביטוח תאונות מתייחס, בין השאר, לביטוח רכב חובה וביטוח תאונות אישיות. לדוגמה: תאונה גופנית בלתי צפויה שנגרמת למבוטח על ידי גורם חיצוני.

גילוי נאות
עיקרון הגילוי קובע, שעל כל מבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות על שאלות מהותיות המופיעות בטפסים הנלווים לפוליסה, כמו טופס ההצעה.השאלות מתייחסות לתחומים שונים, כמו מצב בריאותי, גיל, מקצוע, עיסוק ותחביב. חשוב לציין במדויק את מהות המקצוע ולהבהיר את רמת הסיכון, שכן חשמלאי יכול לעבוד בבית מלאכה, אבל יכול גם לטפס על עמודי חשמל גבוהים ולעבוד תחת מתח גבוה. גם עבודתו של מורה לספרות שונה מזו של מורה למלאכה מבחינת החשיפה לסיכונים. לגבי תחביב, יש הבדל בין מי שאוסף בולים, לבין מי שצולל כדי לצלם דגים מיוחדים. פרטים שגויים או העלמת עובדות, נחשבים לתרמית והטעייה. גם לאחר חתימת חוזה הביטוח, חייב המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי משמעותי בסיכון, במהלך תקופת ההתקשרות.

גמלת פרישה
סכום הביטוח בביטוח חיים יכול להתקבל באופן חד פעמי או בתשלומים קצובים, דבר המכונה גמלה או ביטוח הכנסה. הגמלה בישראל צמודה בדרך כלל למדד המחירים לצרכן, והיא משתלמת לתקופת חייו של בעל הגמלה או לשאריו. קיימות צורות שונות של גמלאות, כמו גמלה מיידית, גמלה דחויה, גמלה לתקופה קצובה, גמלת חיים ועוד, לפי בחירת המבוטח.

דמי ניהול
נגבים ע"י חברות הביטוח ומנהלי קופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות אחת לחודש כאחוז מסוים מסכומי החיסכון המצטבר. על פי התקנות לניהול קופות גמל, הסכום המרבי המותר לגביה כדמי ניהול הוא 2% לשנה (2:12=0.1667% לחודש). בדרך כלל זהו הסכום המצוין בתקנון הקופה כסכום מרבי. בכל הסכם או פוליסה יצוין גובה דמי הניהול למבוטח (במונחי אחוז מסוים לשנה לחלק ל-12). על סכום זה מתחרות החברות ביניהן. יש להקפיד לקבל הצעת מחיר בכתב לרכיב זה ולוודא שבפוליסה אכן צוין הסכום שהוצע. יש להבחין בין דמי ניהול לעמלת ניהול (ראה הגדרה בהמשך).

הכנסה למשפחה
הכנסה המשולמת למשפחתו של המבוטח לאחר מותו בתשלומים קצובים. גובה ההכנסה נקבע מראש, והוא צמוד למדד המחירים לצרכן. הביטוח, הנעשה במסגרת ביטוח חיים, נועד לסייע לבני המשפחה להתמודד עם קשיים כלכליים ולא להחליט בתנאי לחץ מה לעשות בסכום החד פעמי. הסכום המשולם בגין כיסוי זה אינו מתקזז מסכום הביטוח המקורי של הפוליסה.

הצמדה
סכומי הביטוח השונים בביטוח רכוש וחיים משתנים, בדרך, כלל, לפי מדד המחירים לצרכן, המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי מדד אחר, בהסכמת שני הצדדים. חלק מפוליסות הרכוש מוצמדות לשער החליפין של הדולר האמריקאי. ההצמדה למדד נועדה לשמור על ערך ריאלי של הסכומים, כדי שיהיו בעלי אותו כוח קנייה בתקופות שונות.

הצעת ביטוח
טפסי ההצעה לביטוח משתנים לפי המבטח וענף הביטוח, אולם קיים מבנה כללי של הצעת ביטוח המשותף לכולם. בפרטי המועמד כתבו את שמכם בעברית ובלועזית, כדי למנוע טעויות בעת הפקת הפוליסה במדפסת המחשב, וציינו כתובה שבה ניתן לשלוח אליכם דברי דואר. הקפידו על מספר תעודת הזהות, וזכרו, שגיל הכניסה קובע את התעריפים השונים בביטוחי חיים.ציינו את עברכם הביטוחי: האם חברות אחרות דחו את הצעתכם לביטוח, האם סרבו לחדש את הביטוח, כמה פעמים תבעתם את המבטחים בעבר ומהו אופי הסיכון שבעבודתכם. החליטו לגבי הפוליסות הדרושות לכם ומהו היקף הכיסוי המבוקש. החליטו על אופן התשלום שלכם וציינו את מספר התשלומים הרצויים בשנה. לבסוף נותר לחתום על הצעת הביטוח ולהוסיף תאריך.

השתתפות
עיקרון ההשתתפות משמעו, שאם נעשה ביטוח אצל יותר ממבטח אחד, המבטחים יתחלקו ביניהם, במקרה של נזק, בנטל החיוב לפי היחס של סכומי הביטוח. למעשה יכול המבוטח לפנות לאחד המבטחים ולדרוש ממנו את מלוא הפיצוי. המבטח ששילם פונה למבטח השני, וגובה ממנו את חלקו בנזק, לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

השתתפות עצמית
ההשתתפות העצמית של המבוטח יכולה להתבטא בסכום או באחוז קבוע מתגמולי הביטוח. המבטח והמבוטח מחלקים ביניהם כל נזק בחלקים מוסכמים מראש. ניתן להשפיע על גובה ההשתתפות העצמית באמצעות הגדלת או הקטנת הפרמיה.

זיקת ביטוח
עיקרון זיקת הביטוח מתייחס לקשר הכלכלי בין המבוטח לבין נשוא הביטוח, אותו מבטחים. חברת הביטוח תבטח עבורנו מבנה מסוים, רק אם יש לנו זיקה לאותו מבנה, כלומר קיימת אפשרות להפסד כספי אם יקרה משהו למבנה. ללא עיקרון הזיקה, חוזה הביטוח עלול להפוך לנושא של התערבות או הימורים. יוצאים מהכלל לעניין זיקת הביטוח הם ענפי ביטוח החיים וביטוח תאונה ונכות. בביטוחי חיים או תאונות של אדם אחר מלבד המבוטח, נדרשת הסכמה בכתב מהאדם שחייו מבוטחים, והמבוטח אינו חייב להוכיח זיקת ביטוח במקרה של מוות, תאונה או נכות.

חוק הפלת"ד
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. החוק עוסק ומסדיר את נושא נפגעי גוף בתאונות דרכים.

חתם
החיתום הוא בדרך כלל השלב האחרון בדרך להפקת הפוליסה, שבו מחליט חתם האם לקבל את ההצעה לביטוח או לדחותה, או לחילופין לדרוש הגנות ותנאים מסוימים מהמבוטח כתנאי לקבלתו לביטוח.החתם מקבל את החלטה על פי המידע המצוי בטופס ההצעה לביטוח, ועל פי הערכתו לגבי מידת הסבירות שיקרו בעיות בתחומים המצוינים בפוליסה המבוקשת. החתם בוחן את אופי הביטוחים והכיסויים המבוקשים בטופס ההצעה לביטוח. עליו להחליט, לדוגמה, בנוגע לסבירות המועמד לביטוח לחלות במחלות קשות או להיפגע בתאונה בהתאם לעיסוקו. החתם הוא שלב בכל סוגי הביטוח, ויש למלא את חובת הגילוי כל עוד הפוליסה בתוקף.

חסכון להון
מסלול חסכון פנסיוני בקופת גמל לתגמולים או בביטוח מנהלים, שבו מקבל החוסך בסוף תקופת החיסכון, באופן חד פעמי את סכום החיסכון והרווחים שנצברו עליו. במסלול זה ניתן בתיאום עם מנהל הקופה למשוך את הסכום האמור במשיכות חודשיות או אחרות.

חסכון לקצבה
מסלול חסכון פנסיוני בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים שבו מקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה קצבה חודשית לכל ימי חייו. גובה הקצבה נקבע על פי סכום החסכון והרווחים שנצברו עליו, על פי לוחות תוחלת חיים ועל פי המסלול הנבחר ע"י החוסך המחלק את הקצבה בין הקצבה לחוסך ובין הקצבה ליורשיו.

יחוד העילה
עיקרון הקובע כי תובע אשר נפגע כתוצאה מתאונת דרכים יתבע את מבטח הרכב גם אם יש לו עילת תביעה כנגד מעורבים אחרים בתאונה.

כינון
בביטוח רכוש לפי ערך כינון, המבוטח מקבל במקרה של נזק רכוש חדש במקום ישן. כאשר הפוליסה כוללת סעיף כינון, נקבעים סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש. הרכוש המוחלף יהיה מאותו סוג וטיב של הרכוש הניזוק.

מוטב
המוטב הוא מי שמקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. המבטח חייב לשלם למוטב את סכום הנזק על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה. המוטב יכול להיקרא גם "נהנה" או "זכאי". יש לציין את המוטב בדרך שניתן לזהותו. מוטב זכאי לתגמולי הביטוח במותו של אדם שחייו מבוטחים על פי הפוליסה, גם אם הוא אינו בעל הפוליסה.

מוסך הסדר
מוסך שהגיע להסדר עם חברת הביטוח. אם מבוטח יתקן את רכבו במוסך שעובד בשיתוף פעולה עם חברת הביטוח, המבוטח משלם, בדרך כלל, תמורת התיקון רק את דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה, והיתרה תשולם ישירות על ידי חברת הביטוח.

מקרה ביטוח
מקרה הביטוח הוא אירוע מקרי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שגורם לאובדן דבר ערך, ירידת ערכו או חוסר יכולת להשתמש בו יותר. בקרות מקרה הביטוח נחשף המבוטח לנזק או אובדן, והמשמעות עבורו היא קבלת תמורה כספית של רכוש אשר הושחת או של פגיעה בגוף, על פי תנאי הפוליסה.

מסלולי השקעה
מסלולים בהם משקיעות חברות הניהול של קופות הגמל, קרנות הפנסיה והביטוח את הכספים מתכניות משתתפות ברווחים. קיימות תכניות רב מסלוליות בהן יכול המבוטח לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול אחר. בין המסלולים ניתן למצוא כאלה המתמחים במוצרים שקליים, מדדיים, מנייתיים, אג"חים ושילובים בינהם.

נספח
לעתים מכונה גם "רשימה", מגדיר תנאים שונים באופן ספציפי למבוטח כאשר הפוליסה עצמה היא חוזה אחיד. הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח ויש לדאוג לשמור אותו בנוסף לפוליסה. אין להסתפק בשמירת הנספח בלבד.

ניהול סיכונים
ניתן לרכוש ביטוח כמעט נגד כל אירוע שאפשר להעלות על הדעת. חשוב לדעת להבדיל בין סיכונים פחות משמעותיים, שתוכלו להתמודד איתם לבד ובהצלחה, לבין סיכונים של ממש, כמו ביטוח רכב, ביטוח דירה או ביטוח תאונות אישיות. חישבו על הסיכונים האישיים שלכם לפני רכישת הפוליסה, ודרגו אותם לפי סדר חשיבות.

סוכן
עבודתו של סוכן הביטוח היא לתווך בין חברת הביטוח לבין הלקוח. עליו לאתר את הצרכים הביטוחיים של כל לקוח, להתאים לו כיסוי ביטוחי לפי אפשרויותיו הכלכליות, ולייצג את ענייניו בפני חברת הביטוח. חוק חוזה הביטוח קובע, כי הסוכן מייצג את חברת הביטוח בעת המשא ומתן להתקשרות בביטוח, אלא אם המבוטח דורש בכתב שהסוכן יהיה שלוחו. כל מידע שנמסר לסוכן על ידי המבוטח, כאילו נמסר לחברת הביטוח בעצמה. שכרו של הסוכן משולם לו על ידי המבטחים בלבד, כעמלה במבוטאת באחוזים מהפרמיה נטו בכל ענף וענף.

עיקרון הסיבה הקרובה
עיקרון הסיבה הקרובה חל בכל ענפי הביטוח, ונוגע "בשטחים האפורים" בכיסוי הביטוחי. כל פוליסה תוחמת את האחריות של המבטח, אולם ייתכן שמקרה הביטוח קורה בשל כמה סיבות שלא כולן מכוסות בפוליסה. לכן, בכל אירוע נזק צריך לבדוק מהי הסיבה הישירה והבלעדית לקרות הנזק. מבטח ישלם פיצויים רק אם מקרה הביטוח התרחש מסיבה קרובה או מיידית המצוינת ומכוסה בפוליסה.

ערך פדיון
פדיון הוא הסכום שבעל הפוליסה רשאי לקבל בביטוח חיים בעת ביטול הפוליסה,לאחר תקופת זמן מסוימת שבה היתה בתוקף. סכום הפדיון מחושב לפי מספר השנים שחלפו מאז שנחתם הביטוח, והוא מצורף לכל פוליסה שבה קיים ערך פדיון.

פוליסה
הפוליסה היא מסמך כתוב, ובו מתחייב המבטח לדאוג לפיצוי במקרה של הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח, או שהמבוטח גרם לצד שלישי. בביטוחי חיים נתפרת הפוליסה במיוחד למידותיו של המבוטח, אולם בענפים אחרים, כמו רכב או דירה, הפוליסות על פי רוב סטנדרטיות לכל המבוטחים. הפוליסה כוללת פירוט לגבי החובות והזכויות של שני הצדדים, ואת גובה הפרמיה שבעל הפוליסה צריך לשלם. בעת עיון בפוליסה, הקדישו תשומת לב לפרטים שהנכם נדרשים למלא, כמו פרטי המבוטח והמוטב, תיאור הרכוש, תקופת הביטוח, תנאי הביטוח המיוחדים ותאריך הוצאת הפוליסה.

פנסיה
תשלומים תקופתיים הניתנים לעובד שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישה חלקית, בשל גיל או מחלה או נכות. גיל הפרישה בארץ נקבע לגברים בהיותם בני 65 שנה ולנשים בהיותן בנות 60. התשלומים התקופתיים הם חודשיים, אך הם יכולים להיות חצי שנתיים או שנתיים. *קרן פנסיה: בתוכנית זו מפרישים העובד והמעביד הפרשות הבאות, בדרך כלל, על חשבון כספי התגמולים. התוכנית מיועדת להבטיח הכנסה בתקופת הזקנה. הפנסיה נקבעת באחוזים מהשכר והיא צמודה לשינויים בתוספת היוקר. *פנסיה מקיפה: אחת משתי התוכניות שמציעה קרן פנסיה. הראשונה היא פנסיה יסוד, המציעה פנסיית זקנה עד לתקרה של %70 מהשכר הקובע למי שהגיע לגיל פרישה ועד ליום מותו. פנסיה מקיפה היא תוכנית חדשה יותר, הכוללת שתי זכויות חשובות: פנסיית שארים, ופנסיית נכות המשולמת לעובד שנעשה נכה לפני גיל הפרישה. *פנסיה תקציבית: משולמת לעובדים במוסדות ציבור ובשירות המדינה. בתוכנית זו כל עובד צובר זכויות פנסיוניות וביטוחיות, ובקרות המקרה, מקבל המבוטח את הקצבה מהתקציב השוטף של המעביד בדומה למשכורת. הפנסיה מעניקה קצבת פרישה, שארים ונכות.

פקטורינג
שירות מקיף הכולל מימון, ביטוח אשראי וגביית חובות הקונים באשראי

צד שלישי
כל אדם שהוא אינו המבוטח, או בן משפחתו או מועסק על ידי המבוטח, אשר תיווצר לגביו אחריות לפי פקודת הנזיקין. במקרה של ביטוח הנעשה בידי ועד בית משותף, כל דייר נחשב כצד שלישי לשאר הדיירים. המצב שונה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במקרה זה, ביטוח צד שלישי מכסה את המבוטח הנוהג ברכב שגרם לפציעה עצמית, כאילו היה צד שלישי. כל ביטוחי האחריות מיועדים למעשה, לכיסוי התחייבויות כלפי צד שלישי. קולקטיב התארגנות משותפת של קבוצת אנשים, מחברה או מארגון גדול, אשר רוצים לערוך ביטוחים בחברת ביטוח אחת.

שיפוי
עיקרון השיפוי הוא העיקרון המנחה בקביעת גובה הפיצוי שאנו זכאים לקבל לפי הפוליסה, במקרה של נזק. העיקרון קובע, שהפיצוי למבוטח צריך להיות בשיעור כזה שיביא אותו לאותו מצב שבו היה לפני קרות הנזק. המבוטח אינו אמור לשפר את מצבו הכספי בעקבות הנזק, ולכן הוא לא יקבל יותר מכפי הנזק שנגרם לו. עיקרון השיפוי אינו חל בביטוחי חיים או בביטוחי תאונות אישיות, שכן במקרים אלה על פי רוב אי אפשר להשיב את המצב לקדמותו.

שיפוי
עיקרון השיפוי הוא העיקרון המנחה בקביעת גובה הפיצוי שאנו זכאים לקבל לפי הפוליסה, במקרה של נזק. העיקרון קובע, שהפיצוי למבוטח צריך להיות בשיעור כזה שיביא אותו לאותו מצב שבו היה לפני קרות הנזק. המבוטח אינו אמור לשפר את מצבו הכספי בעקבות הנזק, ולכן הוא לא יקבל יותר מכפי הנזק שנגרם לו. עיקרון השיפוי אינו חל בביטוחי חיים או בביטוחי תאונות אישיות, שכן במקרים אלה על פי רוב אי אפשר להשיב את המצב לקדמותו.

שמאי
השמאי אינו צד בהסכם הביטוח, אלא יועץ לאחד הצדדים לגבי נסיבות המקרה, מעריך את היקף הנזק והכיסוי הביטוחי ועוד. חברת הביטוח שוכרת בדרך כלל את שרותיו של השמאי ומשלמת את שכרו.

תשואות
הרווחים שהושגו על כספי חסכונות שהופקדו בקופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות ותכניות ביטוחי מנהלים. התשואות מחושבות על בסיס חודשי (החל ממרץ 2005 על בסיס יומי) ומחולקות לחשבון של כל עמית באופן יחסי לסכום חסכונותיו המצטברים.

תקרות
סכומים או אחוזים מירביים שנקבעים מדי פעם ע"י רשויות המס לענין הטבות מס. התקרה יכולה להתייחס לנושאים שונים כגון תקרת הכנסה, תקרת הפקדה, תקרת ניכוי ותקרת זיכוי.

תקנון
מסמך הקובע את הכללים על פיהם תנוהל קופת גמל, השתלמות או קרן פנסיה, את זכויות וחובות העמיתים והמנהלים ונושאים נוספים. התקנון כפוף לאישור המפקח על הביטוח. זהו למעשה המסמך הקובע את זכויות וחובות העמית ולכן חובה לעיין בו לפני רכישת מוצר גמל, השתלמות או פנסיה, ולהחזיק בו בכל תקופת הביטוח או החסכון.

תוחלת חיים
אורך החיים הממוצע לאוכלוסיה בישראל. מבחינים בין תוחלת חיים שונה לגבר ולאישה. תוחלת החיים משתנה לאורך זמן (בדרך כלל עולה) עם הקדמה הרפואית והמצב הכלכלי של האוכלוסייה. תוחלת החיים משמשת לחישוב האיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה, וחברות הביטוח בתכניות ביטוח מנהלים לצורך קביעת גובה הפנסיה שתשולם לחוסכים לכל ימי חייהם.

תקופת הכשרה
תקופה אשר תוגדר בפוליסה, במהלכה לא יהיה המבטח אחראי לתשלום תגמולים בגין מקרה ביטוח שהתרחש בתקופה זו.